Visionspolitikker og strategier

I løbet af byrådsperioden – til og med 2017 – bliver Vision 2021 konkretiseret i en række visionspolitikker og strategier, som fortæller, hvordan kvalitet og service skal udvikles i Randers Kommune.

Det forrige byråd lavede Vision 2017 med tilhørende visionspolitikker og strategier. Efterhånden som byrådet vedtager nye politikker og strategier, vil de afløse de tidligere.

Du finder visionspolitikkerne og strategierne i oversigten herunder:

Erhvervspolitik

Erhvervspolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 18. januar 2016.

Randers Kommunes erhvervspolitik

Indsatserne i Randers Kommunes  Erhvervspolitik 2015-2017 er indsatser inden for digitalisering, industri og iværksætteri. Randers Kommune har ca. 40.000 arbejdspladser og befolkningen vokser med mellem 4-500 personer om året. Det er et godt udgangspunkt for vækst.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er en ny politik, der bliver lavet med udgangspunkt i Vision 2021

Du kan hente Landdistriktspolitikken her

Mobilitetspolitik

Mobilitetspolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 2. februar 2015.

Randers Kommunes mobilitetspolitik

I Mobilitetspolitikken er der opstillet forslag til, hvordan man kan forbedre samspillet mellem de forskellige transportformer. Politikken fokuserer på transportens miljøbelastning med henblik på at nedsætte denne, f.eks. ved at reducere transportbehovet eller ved at overflytte transport til mere miljømæssige transportformer.

Er grundlaget for andre planer

Mobilitetspolitikken er det overordnede grundlag for udarbejdelse/revision af andre planer inden for vej- og trafikområdet – infrastrukturplan, stiplan, kollektiv trafikplan m.v. Politikken fokuserer ikke alene på trafikken internt i Randers Kommune, men også på hvordan Randers trafikalt er bundet sammen med resten af landet.

Politikken er bygget op omkring seks fokusområder:

1. Sundhed, livskvalitet og klima
2. Samspil mellem trafikarter
3. Kollektiv trafik
4. Cykel– og gangtrafik
5. Biltrafik
6. Havnen

Klima, natur og miljøpolitik

Klima, natur og miljøpolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 23. marts 2015.

Randers Kommunes klima, natur og miljøpolitik

Vi vil have naturen tæt på borgerne

Skov og natur er danskernes foretrukne ramme for friluftslivet. Det er af stor betydning for vores sundhed og livskvalitet at have adgang til naturoplevelser tæt på vores bopæl. Jo tættere vi bor på skov og natur, jo oftere færdes vi der.

Vi vil have mere skov i Randers Kommune, især bynær skov. Vi vil skabe gode rekreative muligheder for alle borgere i kommunen. Vi skal pleje den eksisterende natur og skabe nye naturområder. Naturen skal også formidles, og der skal være nem information om, hvor der er gode oplevelser at hente.

Rent drikkevand

Mere skov kan også være med til at mindske udslippet af CO2, ligesom skov kan være med til at passe på vores drikkevandsressourcer. Kvaliteten af drikkevandet er af afgørende betydning for vores sundhed og derfor vil vi med forskellige tiltag og via planlægning sikre fortsat rent drikkevand i Randers Kommune.

Naturpark Randers Fjord

I de senere år har Randers Kommune sammen med Norddjurs Kommune, Friluftsrådet, turistbureauer og andre samarbejdspartnere sat gang i projekt Naturpark Randers Fjord. Den 28 kilometer lange kyststrækning er centrum i en kommende naturpark, fordi Randers skal være kendt for et område med stort naturindhold og mange rekreative muligheder i naturen. Vi vil derfor fortsætte arbejdet med at etablere Naturpark Randers Fjord.

Klima og grøn erhvervsudvikling

Randers Kommune har tidligere vedtaget et overordet klimamål for 2030 om at reducere CO2-udslippet med 75 procent pr. indbygger, og om at omstille til 75 procent vedvarende energi inden 2030.

En grøn erhvervsudvikling er en væsentlig katalysator i den omstillingsproces, samtidig vil udviklingen af nye grønne teknologier og iværksættelsen af projekter betyde øget lokal omsætning og en lang række nye grønne jobs.

Vi vil blandt andet derfor indgå i offentlig-private samarbejder og partnerskaber, der fremmer grøn erhvervsvækst. Ligesom vi fastholder en grøn indkøbspolitik, og understøtter dermed en grøn bevidsthed og produktion hos virksomhederne.

Randers Kommune er nået langt på dette område og derfor skal Klimaplan 2030 revideres i den indeværende byrådsperiode.

Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 8. april 2013. Der er ved at blive lavet en ny uddannelsespolitik med udgangspunkt i Vision 2021. Indtil den er vedtaget af byrådet, er den nuværende uddannelsespolitik gældende.

Randers Kommunes uddannelsespolitik

Målet med denne uddannelsespolitik er at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at flere tager en videregående uddannelse. Samtidig er det afgørende, at vores børn og unge uddannes til at være demokratiske og livsduelige medborgere, der bidrager til og indgår i udviklingen af samfundet og kan agere i en globaliseret verden. Desuden er det vigtigt, at vi kan imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

95 % målsætning

I regeringsgrundlaget og Vision 2017 for Randers Kommune indgår målsætningen om, at 95% af de unge på en årgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette er en meget ambitiøs målsætning, som der også stræbes målrettet efter i Randers Kommune. Vi er godt på vej, men der er dog stadig et stykke til målet. En status på 1103 elever, der afsluttede 9. og 10. klasse i 2011, viser, at 81% året efter var påbegyndt en ungdomsuddannelse1. Men først om 20 år vil vi have et egentligt billede af, hvor mange der fra en årgang har påbegyndt og afsluttet en ungdomsuddannelse, idet nogle unge først sent i livet vælger at starte på en ungdomsuddannelse.

I uddannelsespolitikken beskrives de overordnede visioner og mål for området. I den sammenhæng er der opstillet en række indsatser, der skal være med til at gøre politikken til virkelighed og dermed hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune.

Styregruppen for uddannelsespolitikken takker den store gruppe af interessenter, som har bidraget til at gøre denne uddannelsespolitik til virkelighed. Både via deltagelse i arbejdsgrupper og ved deltagelse i uddannelsesworkshoppen i Randers Kommune.

Børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 22. juni 2015.

Randers Kommunes børn- og ungepolitik

Børn- og ungepolitikken dækker de 0 – 18-årige og det overordnede tema i politikken er ”i fællesskab med børn og unge skaber vi muligheder for alle.” Politikken er skabt i samarbejde med interessenter fra dagtilbudsområdet, skolerne og tværgående funktioner.

Målsætninger

I politikken er der formuleret en række målsætninger inden for forskellige temaer:

  • Børn og unge udfordres, udvikler deres potentiale og bliver fremtidsparate.
  • Børn og unge udvikler i fællesskaber forståelse for mangfoldighed.
  • Børn og unge inddrages aktivt i at leve et sundt liv.
  • Børn og unge med særlige behov understøttes i deres læring, udvikling og trivsel.

I forlængelse af politikken er der beskrevet en række indsatser, der skal støtte realiseringen af politikken. Samtidig er der identificeret effektmål, som skal indikere, om indsatserne virker efter hensigten.

Fritids- og idrætspolitik

Fritids- og idrætspolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 17. december 2012. Der er ved at blive lavet en ny fritids- og idrætspolitik med udgangspunkt i Vision 2021. Indtil den er vedtaget af byrådet, er den nuværende fritids- og idrætspolitik gældende.

Randers Kommunes fritids- og idrætspolitik

I fritids- og idrætspolitikken forholder vi os først og fremmest til tre af de væsentligste udfordringer, vi står overfor: Fastholdelse af børn og unge, tilgængelighed samt organisering af fritids- og idrætslivet. Derudover ser vi på eliteidrætten og dens samspil med breddeidrætten, og vi ser på øvrige fritidsaktiviteter end idræt.

Det er disse fem punkter, der vil have vores største fokus i den kommende periode.

Politikken omhandler ikke ...

Områder inden for kultur og biblioteksområdet beskrives i andre politikker. På tilsvarende vis bliver eksempelvis handicapområdet, frivillighed, folkeoplysning, sundhed og integration ligeledes behandlet i særskilte politikker.

Politik for kultur, oplevelser og turisme

Kulturpolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 18. januar 2016. Der er ved at blive lavet en ny politik for kultur, oplevelser og turisme med udgangspunkt i Vision 2021. Indtil den er vedtaget af byrådet, er den nuværende kulturpolitik gældende.

Randers Kommunes kulturpolitik

Kort om Randers Kommunes kulturpolitik 2015-17

I Randers er det ambitionen, at flere skal have del i kulturen og være med til at udfolde og udvikle den. Kulturlivet skal være med til at gøre Randers attraktiv for kommende tilflyttere og tænkes ind i byudviklingen. Kulturpolitik 2015-17  omfatter 5 kulturpolitiske fokusområder, som frem til 2018 er med til at vise retningen for udvikling af kunst og kultur i Randers.

Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 2. februar 2015.

Randers Kommunes sundhedspolitik

De fem hovedoverskrifter i sundhedspolitikken er Randers i sund bevægelse, borgere i trivsel, lige muligheder for et sundt liv, flere gode leveår og teknologi og digitalisering.

Mere end blot fravær af sygdom

Politikken sigter imod at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at styrke eget ansvar for et sundt liv og tilegne sig sunde vaner. Sundhed er mere end fravær af sygdom og politikken vægter både den fysiske og mentale sundhed. Det handler ikke kun om at leve længere, men også om at have det godt, mens vi lever.

Den nye sundhedspolitik skal føres ud i livet af implementeringsgrupper, som bliver dannet på tværs af de kommunale forvaltninger med fire forskellige målgrupper for øje; hhv. børn 0-15 år, unge og voksne, ældre og det, der vedrører alle.

Røgfri by

Som et meget markant element i den nye sundhedspolitik er ambitionen om, at Randers Kommune skal være så godt som røgfri om blot ti år. Således ønsker man, at højst fem procent af kommunens borgere skal være rygere i 2025. Dette skal ske ved bl.a. at gøre matrikler, hvor børn og unge befinder sig, røgfrie og ved at indgå partnerskaber med f.eks. virksomheder og uddannelsessteder. Ifølge de seneste tal ryger 19% af den voksne befolkning i Randers Kommune.

Ældrepolitik

Ældrepolitikken er vedtaget af Randers Byråd den 28. september 2015. Ældrepolitikken, som tager udgangspunkt i Vision 2021, kan læses her:

Randers Kommunes ældrepolitik

Randers Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i kommunens værdier og holdninger og skal synliggøre målsætningerne på ældreområdet. Kommunens mål er, at ældreplejen i endnu højere grad end i dag skal ydes fleksibelt og med fokus på de ældres individuelle behov. De ældre skal i centrum, og institutionerne skal bidrage til at udvikle kvaliteten.

Et godt og værdigt liv

Den forebyggende indsats skal bidrage til, at så mange som muligt får gode betingelser for et sundt og velfungerende liv af høj kvalitet. Dette vil endvidere medvirke til at udskyde behovet for offentlig hjælp.

Når der bliver behov for støtte til et trygt og værdigt liv, og borgerens netværk ikke mere er tilstrækkeligt, skal den ældre have sikkerhed for at kommunen træder til med kvalificeret og professionel hjælp.

Det er vigtigt for Randers Kommune, at vi med denne politik viser, at alle ældre borgere, uanset om borgeren er frisk og rask eller er svækket af alder og sygdom, kan leve et godt og værdigt liv, som borgeren selv har indflydelse på. Kort sagt: Randers Kommune skal fortsat være en god kommune at bo i.

Politik for borgere med særlige behov

Politikken for borgere med særlige behov er vedtaget af Randers Byråd den 30. september 2013. Politikken videreføres i sin nuværende form under Vision 2021.

Randers Kommunes politik for borgere med særlige behov

Politik for borgere med særlige behov beskriver de overordnede rammer og målsætninger for arbejdet med de borgere i Randers Kommune, der på den ene eller anden måde har en funktionsnedsættelse eller andre barrierer og derfor har et særligt behov for støtte fra kommunens side.

Politikken skal ses som en paraply over kommunens samlede indsats for borgere med særlige behov og erstatter derfor Psykiatripolitikken, Socialpolitikken, Handicappolitikken og Rusmiddelpolitikken. Opgavemæssigt og målgruppemæssigt er der et stort overlap mellem disse politikker, som nu samles i en visionspolitik.

Politik for aktivt medborgerskab

Politik for aktivt medborgerskab er lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og er vedtaget af Randers Byråd den 4. april 2016.

Politik for aktivt medborgerskab

I politikken bliver det fastslået, hvad vi i Randers Kommune vil med aktivt medborgerskab, og hvordan vi vil opnå det. Derfor følger politikken gennemgående to spor om, hvad vi vil, og hvordan vi vil gøre det. Sådan vil vi vise, hvordan vi vil tænke Randers’ borgere ind i de fælles opgaver, så borgerne får indflydelse på det, der ligger dem nært, og vi sammen kan skabe et endnu bedre Randers.

Strategi for udvikling af Randers Midtby
Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen bliver lavet med udgangspunkt i Vision 2021 og ministermålene på området. Så snart planen er vedtaget af byrådet, vil den være tilgængelig her på siden. 

Branding

Randers Byråd har med udgangspunkt i Vision 2021 besluttet at gennemføre en brandingproces. Processen skal identificere hvad Randers skal være kendt for - det fælles DNA.  Brandingprocessen er vedtaget af Randers Byråd den 16. juni 2014. 

Brandingproces 2014-2016

Brandingen består af to dele:

1) En proces der styrker ambassadørtilgangen til borgere, erhvervsliv og medarbejdere og inddrager de mange kompetencer og ressourcer i lokalsamfundet. Borgere og erhvervsliv er det væsentligste aktiv i forhold til at skabe og videreformidle den positive fortælling om Randers Kommune som et geografisk område. Brandingprocessen munder ud i at pege på det fælles dna og de ”fyrtårne”, der med særlig fordel kan kommunikeres på landsplan og regionalt for at udtrykke kommunens brand. Brandingprocessen skal også inddrage lokale ressourcer og kompetencer og anvende nyskabende og eksperimenterende aktiviteter for at involvere mange interessenter og lokalsamfund. Målet er at skabe fælles ejerskab og give mange lyst til at kommunikere kommunens brand/det ”vi” skal være kendt for. Dermed styrkes potentialet i, at borgere og erhvervsliv i Randers kommune er de væsentligste ambassadører for områdets brand.

2) En kommunikations- og markedsføringsstrategi (PR plan), der understøtter brand samt udvalgte målgruppers kendskab til og syn på Randers for at styrke bosætning og erhvervsudvikling.