Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: 

 • fysisk planlægning, jf. dog § 10 stk. 4 om kommuneplanlægningen
 • naturbeskyttelse
 • miljøbeskyttelse
 • Agenda 21
 • bygge- og boligforhold herunder byfornyelse
 • vejvæsen
 • kollektiv trafik
 • taxikørsel
 • renovation og genbrug
 • spildevandsafledning
 • vandløb
 • vandforsyning
 • varmeforsyning
 • udlejning af landbrugsarealer, kolonihaveområder og bygninger der ikke anvendes til kommunale formål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område

samt drift og vedligeholdelse af:

 • kommunale vand- og varmeværker
 • spildevandsanlæg
 • grønne og rekreative områder herunder parker, der ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
 • kommunale kirkegårde
 • kommunale flyvepladser
 • kommunale færger og færgelejer
 • kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10, stk.
 • takster for forsyningsvirksomheder
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.