Udvalgets opgaver

Her kan du læse om økonomiudvalgets opgaver i Randers Kommune.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af Kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af Kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører Kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom, idet erhvervsudvalget skal høres i sager om salg af erhvervsgrunde til erhvervsformål
 • tværgående opgaver som ved byrådets beslutning henlægges under udvalgets område
 • borgerservice
 • støttet boligbyggeri 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Styrelseslovens § 42.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Udvalget har ansvaret for, at der er en administrativ organisationsplan og en IT-organisation, der tilgodeser, at kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt, samt at der kan være en effektivkommunikation forvaltningerne imellem, således at alle har adgang til de oplysninger, der er behovfor.

Udvalget er ansvarlig for at der ydes sekretariatsbistand til tværgående råd og nævn.

 

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 12,
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres,
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner,

 

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,
  at Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. Arkivlovens § 8,
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. Styrelseslovens § 67.