Førerkort

Et førerkort udstedes til føreren personligt, og skal anvendes, når vedkommende skal føre et køretøj, der er udstyret med et digitalt kontrolapparat.

Om førerkort:

Førerkort er geografisk begrænsede. Det vil sige, at førerkort skal udstedes af den kommune, hvor ansøgeren er beskæftiget.

Ved behandling af ansøgninger om tildeling af førerkort skal det påses, at ansøgere opfylder lovens betingelser for tildeling af førerkort, det vil sige kravet om bopæl her i landet, retlig handleevne(dvs. at ansøgeren er myndig og ikke under værgemål), vurdering af vandelsmæssige forhold og kvalifikationskrav.

Det skal endvidere kontrolleres, at ansøgere behersker det danske sprog i fornødent omfang til at udføre erhvervet, og om de har et tilfredsstillende kendskab til områdets geografiske forhold. Der er ikke fastsat regler om, hvorledes denne kontrol skal gennemføres, men chauffører, der skal ansættes ved Randers Taxa, skal have et "grønt kort", som Randers Taxa udsteder.

Søg førerkort her

Kurser

Ansøgere, som ikke tidligere har haft et førerkort skal opfylde uddannelseskravet, det vil sige have gennemført chaufførkursus og bestået prøven.

Hvis ansøgeren er indehaver af et førerkort udstedt før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998 opfylder denne uddannelseskravet.

Hvis ansøgeren er indehaver af et førerkort udstedt efter den 1. januar 1998 - skal det dokumenteres, at denne opfylder uddannelseskravet (gennemført kursus og bestået prøven).

Udstedt førerkort til sygetransport giver ikke adgang til taxikørsel, men omvendt, idet der i kursus til taxikørsel indgår et modul om sygetransport.

Ambulancekursus I og II redningsarbejde/patientbefordring m.v. giver ikke adgang til godkendelse som taxifører, selv om man har kørt sygetransport i en lang årrække. Pågældende skal have et taxikursus, idet dette er fagligt anderledes. Kravene til kurset ses i bilag 2 til bekg. nr. 220 af 31.03.2000 om taxikørsel.

Såfremt der ikke er en "ren" straffeattest, skal ansøgeren medbringe den/de domme, der figurerer på straffeattesten. Ansøgningen videresendes derefter til vurdering i Miljø og Teknik.

Gebyr

Der betales gebyr for behandling af ansøgning samt for udstedelse af førerkort. Gebyrerne reguleres en gang om året.

Førerkortets gyldighedsperiode

Førerkortet udstedes med en gyldighedsperiode, der svarer til restgyldighedsperioden for det erhvervsmæssige kørekort, der er udstedt til den pågældende ansøger.

Fornyelse af førerkort

Foregår som ved udstedelse af nyt førerkort, men hvis kommunen har bilagene allerede, kan disse undlades med den undtagelse, at der altid skal afleveres en frisk straffeattest.

Der betales gebyr for behandling af ansøgning samt for udstedelse af førerkort.

Midlertidigt førerkort

Hvis det ikke er muligt at dække behovet for førere, der opfylder uddannelseskravet, kan der udstedes midlertidige førerkort med en gyldighedsperiode på 2 måneder. Der er mulighed for forlængelse i en måned, hvis ansøgeren dokumenterer, at det ikke har været muligt, at taget kurset indenfor en overkommelig afstand fra Randers. Herefter kan kommunen ikke give yderligere udsættelse med chaufførkurset. Næste gang der søges, vil der udelukkende blive tale om udstedelse af det egentlige førerkort, hvor kursusbeviset kræves fremlagt forud for udstedelsen.

Udstedelse af det midlertidige førerkort kan ikke finde sted, såfremt manglen på kvalificerede førere skyldes faglig konflikt.

Der betales et gebyr - som for udstedelse af førerkort - for udstedelse af det midlertidige førerkort.

Der betales ikke gebyr ved ombytning fra midlertidigt til rigtigt førerkort.

Erstatningsførerkort (bortkommet førerkort)

Hvis et førerkort er bortkommet, er det ikke godkendelsen, der er bortkommet, men dokumentation for godkendelsen. Der skal derfor ikke afleveres en ansøgning om førerkort (blanket), dog skal der afleveres et pasfoto.

Der betales p.t. ikke gebyr for udstedelse af erstatningsførerkort.

Bilag til ansøgningen:

  • Kopi af erhvervskørekort(eller midlertidigt erhvervskørekort og billedlegitimation)

  • Kopi af sundhedskort eller anden form for dokumentation for personnummer

  • Straffeattest

  • Pasfoto

  • Hvis du ansøger om førerkort for første gang, skal du vedlægge kopi af kursusbevis fra et af Trafikstyrelsen godkendt kursus.

  • Ved ansøgning om førerkort til sygetransport kan du eventuelt vedlægge bevis for kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller for uddannelse, der svarer til ambulancegrunduddannelsen.