Tildeling af bevilling

1. Fordelingsnøgle til hvordan det besluttes, om nye bevillinger skal gives til chauffører eller vognmænd:

Det skal tilstræbes, at igangværende bevillinger til enhver tid er fordelt således:

Gruppe A: 60 % af alle bevillinger tilhører vognmænd med kun 1 bevilling 

Gruppe B: 40 % af alle bevillinger tilhører vognmænd med 2 eller flere bevillinger. 10 % skal tilhøre vognmænd med 2 bevillinger og 30 % skal tilhøre vognmænd med 3 eller flere bevillinger. 

Når der opslås ledige bevillinger, tildeles de til ansøgere, som - hvis de får en bevilling - vil tilhøre den af de 2 grupper, som ud fra det samlede aktuelle bevillingsantal er længst væk fra sin %-andel.

Når en ledig bevilling efter denne fordeling skal uddeles til gruppe B, skal den uddeles til en ansøger, som - hvis han får bevillingen - vil tilhøre den af de 2 undergrupper, der ud fra det samlede aktuelle bevillingsantal er længst væk fra sin %-andel. 

Eksempel:

Der er i alt 97 bevillinger fordelt på 57 bevillinger i gruppe A og 40 i gruppe B ( 14 bevillinger til vognmænd med 2 bevillinger og 26 til vognmænd med 3 eller flere bevillinger). 

eks. 1: Hvis der ønskes uddelt 3 nye bevillinger, bliver det samlede bevillingstal 100.

Alle 3 bevillinger skal uddeles til gruppe A, dvs chaufførbevillinger, da gruppe A er 3 bevillinger under sit normtal i forhold til 100 bevillinger, mens gruppe B rammer sit normtal 

eks. 2: Hvis der ønskes uddelt 8 nye bevillinger, bliver det samlede bevillingstal 105.

6 bevillinger skal uddeles til gruppe A (normtal 63 ved 105 bevillinger) og 2 bevillinger til gruppe B (normtal 42 ved 105 bevillinger).

De 2 bevillinger til gruppe B skal uddeles til undergruppen med mere end 2 bevillinger(normtal 31,5 ved 105 bevillinger), idet undergruppen med 2 bevillinger ligger over sit normtal (10,5 ved 105 bevillinger)

Det bemærkes, at ovenstående fordeling af bevillinger ikke anvendes, når der er tale om uddeling af zone 2-bevillinger.

2. Beregning af points for kørselserfaring

Taxilovgivningen kræver, at ansøgere skal have 3 års anciennitet med erhvervsmæssig personbefordring inden for de seneste 10 år. Opfyldelse af minimumskravet giver ikke point.

A.  3 års anciennitet som taxichaufførs/taxivognmand inden for de seneste 10 år giver 1 point. Kan ikke kombineres med b eller d.

B.  6 års anciennitet som taxichauffør/taxivognmand inden for de seneste 10 år giver 2 point. Kan ikke kombineres med a eller d.

C.  6 års anciennitet med personbefordring ekskl. taxikørsel inden for de seneste 10 år giver 1 point. Kan ikke kombineres med b eller d.

D.  6 års anciennitet med personbefordring incl. taxikørsel inden for de seneste 10 år giver 1 point. Kan ikke kombineres med a eller b eller c.

E.  2 års anciennitet som taxichauffør/taxivognmand inden for de seneste 3 år giver 2 point. Kan ikke kombineres med f.

F.  2 års anciennitet med personbefordring inden for seneste 3 år giver 1 point. Kan ikke kombineres med e.

Med anciennitet forstås kørselserfaring omregnet til fuldtidsbeskæftigelse.

En ansøger kan ved at opfylde flere pointgivende kriterier opnå max. 4 point for kørselsanciennitet.

Der er følgende kombinationsmuligheder:

a + c + e =   4 point

b + e       =   4 point

c + a + e =   4 point

c + a + f =   3 point

d + e       =   3 point

d + f        =   2 point 

3. Kriterier for tildeling af bevillinger

Fælles for chauffører og vognmænd:

Der kan højst søges én bevilling ad gangen.

Vandel

Der indhentes straffeattest. Straffe på attesten for vold, sædelighedsforbrydelser og økonomisk kriminalitet vil i almindelighed udelukke bevilling.

Klagesager:

Hvis der foreligger klagesager vedrørende ansøgeren, vurderes det konkret, om det skal udelukke en bevilling. Der ses almindeligvis bort fra klagesager, der er mere end 5 år gamle og som ikke har medført straf efter straffeloven.

Vognmænd:

Grundlæggende krav til vandel, økonomi og professionel standard i virksomheden skal være til stede. Dvs. 

at regnskab for de sidste 2 kalenderår fremægges og gennemgås,

at regnskabsinstruksen jf. årsregnskabsloven fremlægges og gennemgås,

at det dokumenteres, at bilen er aktiv (at der er chauffører ansat),

at arbejdspladsvurdering og handleplan fremlægges for at sikre, at vognmanden har styr på arbejdsmiljøet,

at vognmandens uddannelsespolitik i forhold til chaufførerne dokumenteres og drøftes og

at afgjorte sager i kontroludvalg drøftes.

Er der herefter flere ansøgere, der står lige blandt vognmænd med kun én bevilling (10 % gruppen), gives bevillingen til den vognmand, der har kørt med sin bevilling i længst tid.

Er der herefter flere ansøgere, der står lige blandt vognmænd med flere bevillinger (30 % gruppen), gives bevillingen til den vognmand, som har den længste periode siden denne sidst fik en ny bevilling. 

Chauffører:

Økonomi

Budget for vognmandsforretningen fremlægges og gennemgås og skal være tilfredsstillende.

Kørte ture for bestillingskontoret:

Ansøgeren anmodes om at dokumentere sin kørsel ved udtræk fra bestillingskontorets it-systemer. Udtrækkene dækker 3 perioder fastsat af taxinævnets sekretariat i forhold til det konkrete opslag af bevillinger. Udtrækkende skal vise antal gadeture kørt af chaufføren samt antal kørte ture for bestillingskontoret i forhold til gennemsnittet fra bestillingskontoret. Ansøgeren skal indsende køresedler for de tre perioder og selv opgøre sine procenttal for hver af de tre måneder. Ved bevillingsuddelingen tages der stikprøvekontroller. 

Hvis antallet af ture for bestillingskontoret udgør over 50 %, gives der et point. 

Reglen anvendes i tillempet form i forhold til landvognmandschauffører.

Servicemindedhed

Taxinævnet anser det for at være vigtigt, at der er god kundebetjening også på de mere umage tidspunkter aften/nat/weekends/helligdage. I weekends og på helligdage gælder dette også om dagen. Derfor gives der to point for dokumenteret kørsel på disse tidspunkter hvis man indenfor de sidste 3 år har haft 2 års sådan kørsel. Ansøgeren skal selv beregne dette, og der skal vedlægges dokumentation for beregningerne (køresedler), så der ved tildelingen kan foretages stikprøvekontroller. Hvis ansøgeren ikke har foretaget beregningerne og vedlagt dokumentationen, gives der ikke point.

Hvis ansøgeren ønsker point for nat/weekendkørsel, skal denne kørsel som minimum udgøre 50 % af den kørsel, der kan foretages indenfor en vagt. Det vil eksempelvis sige, at på en 40 timers timers arbejdsuge, skal minimum 20 timer være lagt på natte- eller weekendkørslen.

Der gives ikke ekstra points for almindelig dagkørsel, da dette er indeholdt i den almindelige anciennitetsberegning.

Kurser:

Der gives et point for relevant uddannelse/kurser, som er taget indenfor de seneste 3 år, fx lederkursus, konflikthåndteringskurser eller udvidet førstehjælp. Der gives ikke point for opdateringskurser indenfor almindelig førstehjælp eller for de almindelige lovpligtige chauffør- eller vognmandskurser. Der gives højst eet point uanset antallet af relevante kurser.

Ved lige pointantal:

Hvis flere chauffører har opnået samme antal point, tildeles bevillingen til ansøgeren med længst anciennitet.

Zone 2 bevillinger

Eventuelle zone 2 bevillinger er ikke omfattet af det ovenstående, og kriterierne for disse besluttes af taxinævnet i hvert enkelt tilfælde. Taxinævnets beslutning, som er tiltrådt af byrådet den 5. maj 2008 er følgende: "Eventuelle zone 2 bevillinger opslås efter kriterier som erfaring, service, vognmandsparathed og økonomi og - hvis relevant - den professionelle standard i virksomheden."

Forelæggelse for Taxinævnet
Taxinævnet skal, før bevillinger uddeles, have forelagt forvaltningens forslag til, hvilke ansøgere der skal tildeles bevillinger.