Vedtægter

Læs vedtægterne for Randers Kommunes Handicapråd.

Vedtægter for Randers Kommunes Handicapråd

Handicaprådet i Randers Kommune er nedsat i henhold til § 37a, stk. 1 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 1

Handicaprådets formål og opgaver

 1. Handicaprådet skal rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og rådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 2. Handicaprådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
 4. Handicaprådet kan afgive årsberetninger om rådets arbejde, eller på anden måde give byrådet og den øvrige offentlighed orientering om rådets arbejde og forslag.
 5. Handicaprådet deltager i arbejdet omkring den til enhver tid værende handicappolitik for hele kommunen.
 6. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkelt personers forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

 § 2

Handicaprådets sammensætning og placering

 1. Handicaprådet består af 10 medlemmer, der alle udpeges af byrådet. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer, der repræsenterer byrådet.
 2. Byrådet udpeger 5 medlemmer, der repræsenterer byrådet, heraf et antal af byrådets medlemmer.
 3. Danske Handicaporganisationer (DH) indstiller 5 medlemmer, som byrådet derefter udpeger.
 4. Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap.
 5. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.
 6. Medlemmer af handicaprådet, der repræsenterer handicaporganisationerne, skal have bopæl i kommunen. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
 7. Handicaprådet er placeret under økonomiudvalget med tilhørende sekretariatsbetjening.

§ 3

Valgperiode

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til byrådets valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

§ 4

Forretningsorden

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5

Ikrafttræden

Godkendt af sammenlægningsudvalget i Ny Randers Kommune den 23. maj 2006.

Efterfølgende ændringer er indført i vedtægten, og sidste ændring er vedtaget af Randers Byråd den 17. juni 2013 til ikrafttræden den 1. januar 2014.