Om Handicaprådet

Handicaprådet behandler initiativer og spørgsmål vedrørende handicap på tværs af de kommunale sektorer. Handicaprådet i Randers består af 10 medlemmer. Byrådet er forpligtet til at høre Handicaprådet i alle sager, der har betydning for handicappede borgere i Randers Kommune.

Handicaprådet i Randers Kommune:

Som én af de første kommuner i Danmark oprettede Randers Byråd i 1986 et rådgivende handicapudvalg, som i 2000 blev omdannet til et handicapråd på frivilligt grundlag til varetagelse af kommunens handicappede borgeres tarv.

Denne ordning blev fulgt op af Folketinget, som i forbindelse med lovgivningen omkring den nye kommunalreform pålagde de nye kommuner at oprette et handicapråd med virkning fra 1. april 2006.

Se medlemmer af Handicaprådet.

Handicaprådet i Randers består af 10 medlemmer, heraf er 5 udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH), og 5 er udpeget af byrådet. Handicaprådet udpeges for 4 år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Byrådet er forpligtet til at høre Handicaprådet i alle sager, der har betydning for handicappede borgere i Randers Kommune. Det er herefter Handicaprådets opgave at behandle og rådgive byrådet i hver enkelt sag.

Handicaprådet behandler således initiativer og spørgsmål vedrørende handicap på tværs af de kommunale sektorer, det være sig på social- og sundhedsområdet, det kulturelle område og spørgsmål om tilgængelighed på det tekniske område. Det forudsættes derfor, at der er en tæt dialog mellem Handicaprådet, forvaltningerne og de stående udvalg om alle handicaprelaterede spørgsmål i kommunen.

Handicaprådet skal endvidere rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med nedsat funktionsevne.

Handicaprådet tager også spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer, men må ikke behandle personsager.

Handicaprådet ser det som én af sine vigtigste opgaver at formidle spørgsmål og synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med nedsat funktionsevne.

Du er meget velkommen til at kontakte Handicaprådets formand og øvrige medlemmer.