Bevaringsudvalget

Randers Kommune har i 2007 nedsat et bevaringsudvalg, der har til opgave at rådgive kommunen i bevaringsspørgsmål og afgive vejledende udtalelser til Miljø- og teknikudvalget i konkrete sager.

Der er tale om et særligt udvalg, nedsat efter Styrelseslovens § 17 stk. 4 som rådgivende funktion til et stående udvalg. Det er byrådet, der ved nedsættelse af et sådant udvalg bestemmer udvalgets sammensætning og regler for dets virksomhed.
   
Formålet med nedsættelse af et bevaringsudvalg er, at der gennem dets arbejde kan gøres en indsats for at bevare den store, bygningsmæssige kulturarv i kommunen samt sikre, at man ved bygningsændringer på bevaringsværdige bygninger vælger den bedste arkitektoniske løsning.

Medlemmer af Bevaringsudvalget
Jens Peter Hansen Miljø- og teknikudvalget
Lars Søggard Miljø- og teknikudvalget
Torben Hansen Miljø- og teknikudvalget
Ebbe Marxen Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune
Suppleant: Lars Malmstrøm Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune
Anne Mette Knattrup Randers Turistbureau
Hanne Schaumburg Sørensen Kulturhistorisk Museum Randers
Tina Knudsen Jensen Randers Lokalhistorisk Arkiv
Peter Krogh Randers Lejerforening
Anders Christian Wegger Kronjydsk Landboforening

Udvalgets formand er Ebbe Marxen, og sekretariatsfunktionen varetages af Miljø- og teknikforvaltningen, repræsenteret ved arkitekt Peter Nielsen, Plankontoret.

Kontakt
Arkitekt Peter Nielsen, Plankontoret, varetager sekretariatsfunktionen for Bevaringsudvalget.
Henvendelse kan ske på tlf. 89 15 15 86 eller pr. mail: peter.nielsen@randers.dk eller til arkitekt Maria Issakainen på tlf. 89 15 15 68.

Bevaringsudvalgets opgaver
Udvalget varetager opgaver efter Bygningsfredningslovens § 17, hvorefter der i kommuneplanen fastlægges, hvilke bygninger, der er bevaringsværdige. Konkret skal udvalget gennemgå bygninger med bevaringsværdi 1-4 i Kommuneatlas Randers samt tilsvarende bevaringsværdige bygninger opført 1940-1950. Udvalget vil arbejde aktivt for, at kommuneatlasset kommer til at omfatte hele storkommunen, og at det løbende ajourføres.
Udvalget skal fremkomme med forslag til retningslinier for hvornår og under hvilke betingelser bygningerne skal bevares.
Udvalget kan indhente erfaringer fra andre kommuner om hvordan deres bygningsforbedrings- eller bevaringsudvalg har arbejdet og hvilke resultater, der er opnået. Udvalget kan afgive vejledende udtalelser om bevaringsforhold og nedrivningsansøgninger til Miljø- og teknikudvalget i konkrete sager.

Udvalget vil ud fra bevaringshensyn deltage i prioritering af ansøgninger om byfornyelse samt i forslag for rækkefølgeplan for byfornyelse.

Møder
Her kan du læse dagsordener og mødereferater fra Bevaringsudvalgets møder.
Her kan udvalgets årsberetning læses/downloades som PDF

Gode råd Informationspjece om bevaringsværdige bygninger kan downloades som PDF her. 

Nyttige links
Kulturarvsstyrelsen
Slotsholmsgade 1, 3. sal
1216 København K
tlf. 72 26 51 00 
 
 
Information om bygningsbevaring mv. Database med registrerede fredede og bevaringsværdige bygninger samt informationsbalde med konkrete vejledninger. 
 
Raadvad, Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
2800 Lyngby
tlf. 45 96 99 90 
 
Uvildig, teknisk rådgivning om vedligehold og istandsættelse af ældre bygninger. Såvel fredede og bevaringsværdige bygninger som mere almindelige by- og landhuse. 
  
Bygningskultur Danmark
Borgergade 111
1300 København K
tlf. 33 33 99 10 
 
En national viden-, rådgivnings- og interesseorganisation for bygningskulturen, der arbejder for at kvalificere bevaring og udvikling af dansk bygningskultur, med en ambition om at gøre bygningskultur til en folkesag.
 
  
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Borgergade 111
1300 København K
tlf. 70 22 12 99
 
Landsdækkende organisation for ca. 100 lokale bevaringsforeninger over hele landet, der arbejder for bygnings- og landskabskultur. Udgiver bladet By & Land, bl.a. med stof om istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.
 
 
SBI, Statens Byggeforsknings Institut 
Informationsmateriale om byggeri og det bebyggede miljø.
 
 
Teknologisk Institut 
Informationsmateriale om murværk, tag, vinduer og øvrige bygningskomponenter samt byggematerialer som træ, beton og natursten.