Persondataloven

I henhold til Persondataloven har man som udgangspunkt:

  • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der edb-behandles om en selv
  • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne edb-behandles
  • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen

 Fremsættes begæring herom, skal Beboerklagenævnet give oplysning om, hvorvidt der behandles oplysninger om den registrerede og give meddelelse om:

  • Hvilke typer af oplysninger der behandles
  • Behandlingens formål
  • Kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer

Beboerklagenævnet behandler kun i begrænset omfang personoplysninger. Når det sker, er det med henblik på at kunne træffe afgørelse i sagen. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance - herunder navn og adresse på sagens parter. Herudover kan der f.eks. indhentes oplysninger fra offentlige registre om dato for til- og fraflytning af et lejemål.

Hvis man er utilfreds med den afgørelse, som Beboerklagenævnet træffer ud fra Persondataloven, kan der klages til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K.