Råd og nævn

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Beredskabskommission

En beredskabskommission er et organ, der varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale brandvæsen (beredskabet).

Fælles Beredskab politisk styregruppe

Der er etableret en fælles politisk styregruppe for forberedelserne af samordnet beredskab mellem Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner fra 1. januar 2016.

Bevaringsudvalget

Randers Kommune har i 2007 nedsat et bevaringsudvalg, der har til opgave at rådgive kommunen i bevaringsspørgsmål og afgive vejledende udtalelser til Miljø- og teknikudvalget i konkrete sager.

Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget er nedsat af byrådet til at træffe afgørelse i sager om børn og unge, som beskrevet i Lov om social service, paragraf 74.

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) er nedsat af Randers Kommune efter opfordring fra arbejdsmarkedets parter i forbindelse med nedlæggelsen af De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) pr. 1. januar 2015.

Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen er et samarbejde mellem 7 kommuner, der ligger langs Gudenåen. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

Havnebestyrelsen

Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn og ledes af en bestyrelse, der nedsættes af byrådet.

Hegnssynet

Hegnssynet foretager hegnsynsforretninger for naboer, der ikke kan enes om, hvordan hegnene omkring deres ejendomme skal se ud.

Huslejenævn

Lejere og udlejere kan indgive sager ved Huslejernævnet, en domstolslignende administrativ myndighed, der fungerer selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen i Randers Kommune har fem medlemmer. Borgmesteren er født medlem.

Vurderingsmænd - mark og vejfred

Hver kommune har indtil flere vurderingsmænd, der træder til, når et husdyr har forvoldt skade på andres ejendom.