Partistøtte

En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2013, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved valget. Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer eller derover. En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget i 2013, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer ved valget. Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Tilskuddet for 2016 udgør 6,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,25 kr. pr. stemme ved regionsrådsvalg. Udbetaling af tilskud kan dog kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2016.

Tilskuddets anvendelse

Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2016, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2016.

Ansøgning om tilskud

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om tilskud for 2016 skal indgives inden udgangen af 2016.

Ansøg om tilskud

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved udbetaling af tilskud for 2016. Det gælder dog kun, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2009. Er der i henhold til den kommunale og regionale valglovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende: For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. august 2011 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. For andre kandidatlister skal ansøgningen underskrives af enten kandidatlistens kontaktperson eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så vidt angår kandidatlister, der er opstillet med samme bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der er indgået i listeforbund.

Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2016. Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2009. 

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere

Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvorvidt tilskudsmodtageren i kalenderåret 2014 fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet for 2016 udbetales på én gang, når kommunalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. I visse tilfælde kan tilskud udbetales i to eller flere omgange. Har en tilskudsmodtager fået udbetalt et tilskud, der er mindre end det tilskud, som tilskudsmodtageren højst kan få udbetalt, kan der indgives en (eller flere) supplerende ansøgning(er) om tilskud i det kalenderår, tilskuddet vedrører.